YesYo.com MintState Forums
뒤로    YesYo.com MintState BBS > Tech > Linux
검색
멤버이름    오토
비밀번호 
 

$LANG 설정

페이지 정보

작성자 MintState 댓글 0건 조회 9,400회 작성일 12-05-29 09:21

본문

$LANG 설정

현재 LANG 확인
$ echo $LANG


$ vi /etc/sysconfig/i18n


$ export LANG="ko_KR.UTF-8"
$ export LC_ALL="ko_KR.UTF-8"

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 359건 1 페이지
Linux 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
공지 MintState 86535 10-30
358 MintState 1125 07-30
357 MintState 2382 10-16
356 MintState 4704 11-03
355 MintState 5364 08-10
354 MintState 5002 05-21
353 MintState 5302 01-14
352 MintState 5757 09-09
351 MintState 5767 11-28
350 MintState 6719 10-11
349 MintState 6164 09-30
348 MintState 6142 08-23
347 MintState 6675 05-14
열람중 MintState 9401 05-29
345 MintState 13083 08-03
344 MintState 11893 07-27
343 MintState 14302 07-26
342 MintState 13025 03-30
341 MintState 12751 03-07
340 MintState 13025 02-14
게시물 검색
모바일 버전으로 보기
CopyRight ©2004 - 2019, YesYo.com MintState. ™