YesYo.com MintState Forums
뒤로    YesYo.com MintState BBS > Tech > Linux
검색
멤버이름    오토
비밀번호 
 

$LANG 설정

페이지 정보

작성자 MintState 댓글 0건 조회 6,199회 작성일 12-05-29 09:21

본문

$LANG 설정

현재 LANG 확인
$ echo $LANG


$ vi /etc/sysconfig/i18n


$ export LANG="ko_KR.UTF-8"
$ export LC_ALL="ko_KR.UTF-8"

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 358건 1 페이지
Linux 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
공지 MintState 72733 10-30
357 MintState 647 10-16
356 MintState 3084 11-03
355 MintState 3408 08-10
354 MintState 3283 05-21
353 MintState 3398 01-14
352 MintState 3768 09-09
351 MintState 4160 11-28
350 MintState 4784 10-11
349 MintState 4455 09-30
348 MintState 4528 08-23
347 MintState 4928 05-14
열람중 MintState 6200 05-29
345 MintState 10041 08-03
344 MintState 7679 07-27
343 MintState 9111 07-26
342 MintState 10843 03-30
341 MintState 9587 03-07
340 MintState 9612 02-14
339 MintState 10188 01-28
게시물 검색
모바일 버전으로 보기
CopyRight ©2004 - 2018, YesYo.com MintState. ™