YesYo.com MintState Forums
뒤로    YesYo.com MintState BBS > Tech > Linux
검색
멤버이름    오토
비밀번호 
 

$LANG 설정

페이지 정보

작성자 MintState 댓글 0건 조회 5,855회 작성일 12-05-29 09:21

본문

$LANG 설정

현재 LANG 확인
$ echo $LANG


$ vi /etc/sysconfig/i18n


$ export LANG="ko_KR.UTF-8"
$ export LC_ALL="ko_KR.UTF-8"

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 358건 1 페이지
Linux 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
공지 MintState 70625 10-30
357 MintState 414 10-16
356 MintState 2854 11-03
355 MintState 3131 08-10
354 MintState 3036 05-21
353 MintState 3153 01-14
352 MintState 3506 09-09
351 MintState 3940 11-28
350 MintState 4545 10-11
349 MintState 4221 09-30
348 MintState 4279 08-23
347 MintState 4680 05-14
열람중 MintState 5856 05-29
345 MintState 9666 08-03
344 MintState 7210 07-27
343 MintState 8529 07-26
342 MintState 10565 03-30
341 MintState 9226 03-07
340 MintState 9335 02-14
339 MintState 9908 01-28
게시물 검색
모바일 버전으로 보기
CopyRight ©2004 - 2018, YesYo.com MintState. ™