YesYo.com MintState Forums
뒤로    YesYo.com MintState BBS > Tech > PHP
검색
멤버이름    오토
비밀번호 
 

URL에서 한글만 인코딩

페이지 정보

작성자 MintState 댓글 0건 조회 667회 작성일 17-05-29 09:15

본문

URL에서 한글만 인코딩

function get_encoded_hurl($str) {
   
  preg_match_all('/[\x{1100}-\x{11ff}\x{3130}-\x{318f}\x{ac00}-\x{d7af}]+/u', $str, $matches);
   
  foreach($matches as $key2 => $val2) {
    $cnt = count($val2);
    if($cnt > 0) {
      foreach($val2 as $key3 => $val3) {
        $str = str_replace($val3, urlencode($val3), $str);
      }
    }
  }
  return $str;
}


출처 : http://codeigniter-kr.org/bbs/view/tip?idx=7910

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 163건 1 페이지
PHP 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
163 MintState 38 04-05
162 MintState 35 04-03
161 MintState 236 01-18
160 MintState 526 08-08
159 MintState 519 07-31
열람중 MintState 668 05-29
157 MintState 948 02-22
156 MintState 1017 02-21
155 MintState 2932 11-12
154 MintState 2854 12-08
153 MintState 5377 02-26
152 MintState 7545 01-22
151 MintState 5219 07-27
150 MintState 5768 02-10
149 MintState 6071 10-21
148 MintState 8356 05-02
147 MintState 7232 04-18
146 MintState 7642 04-17
145 MintState 7359 04-17
144 MintState 7535 03-14
143 MintState 7389 03-04
142 MintState 8937 01-18
141 MintState 9016 07-02
140 MintState 11507 07-02
139 MintState 9516 06-30
게시물 검색
모바일 버전으로 보기
CopyRight ©2004 - 2018, YesYo.com MintState. ™