YesYo.com MintState Forums
뒤로    YesYo.com MintState BBS > Tech > PHP
검색
멤버이름    오토
비밀번호 
 

개행문자 CRLF( \n\r 엔터) 제거

페이지 정보

작성자 MintState 댓글 0건 조회 641회 작성일 18-01-18 18:24

본문

개행문자 CRLF( \n\r 엔터) 제거

정규식을 이용한 CRLF 제거
$text = preg_replace('/\r\n|\r|\n/','',$text);


문자열 처리 함수를 이용한 CRLF 제거
$text = str_replace(array("\r\n","\r","\n"),'',$text);

또는
$text = strtr($text,array("\r\n"=>'',"\r"=>'',"\n"=>'')); 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 165건 1 페이지
PHP 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
165 MintState 156 05-17
164 MintState 176 05-11
163 MintState 377 04-05
162 MintState 376 04-03
열람중 MintState 642 01-18
160 MintState 922 08-08
159 MintState 881 07-31
158 MintState 1090 05-29
157 MintState 1335 02-22
156 MintState 1439 02-21
155 MintState 3593 11-12
154 MintState 3235 12-08
153 MintState 5809 02-26
152 MintState 8188 01-22
151 MintState 5634 07-27
150 MintState 6207 02-10
149 MintState 6511 10-21
148 MintState 8869 05-02
147 MintState 7775 04-18
146 MintState 8056 04-17
145 MintState 7957 04-17
144 MintState 7989 03-14
143 MintState 7942 03-04
142 MintState 9395 01-18
141 MintState 9706 07-02
게시물 검색
모바일 버전으로 보기
CopyRight ©2004 - 2018, YesYo.com MintState. ™