YesYo.com MintState Forums
뒤로    YesYo.com MintState BBS > Tech > PHP
검색
멤버이름    오토
비밀번호 
 

개행문자 CRLF( \n\r 엔터) 제거

페이지 정보

작성자 MintState 댓글 0건 조회 236회 작성일 18-01-18 18:24

본문

개행문자 CRLF( \n\r 엔터) 제거

정규식을 이용한 CRLF 제거
$text = preg_replace('/\r\n|\r|\n/','',$text);


문자열 처리 함수를 이용한 CRLF 제거
$text = str_replace(array("\r\n","\r","\n"),'',$text);

또는
$text = strtr($text,array("\r\n"=>'',"\r"=>'',"\n"=>'')); 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 163건 1 페이지
PHP 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
163 MintState 38 04-05
162 MintState 35 04-03
열람중 MintState 237 01-18
160 MintState 527 08-08
159 MintState 519 07-31
158 MintState 668 05-29
157 MintState 948 02-22
156 MintState 1017 02-21
155 MintState 2932 11-12
154 MintState 2854 12-08
153 MintState 5378 02-26
152 MintState 7545 01-22
151 MintState 5219 07-27
150 MintState 5769 02-10
149 MintState 6071 10-21
148 MintState 8356 05-02
147 MintState 7232 04-18
146 MintState 7643 04-17
145 MintState 7360 04-17
144 MintState 7535 03-14
143 MintState 7390 03-04
142 MintState 8937 01-18
141 MintState 9017 07-02
140 MintState 11508 07-02
139 MintState 9516 06-30
게시물 검색
모바일 버전으로 보기
CopyRight ©2004 - 2018, YesYo.com MintState. ™