YesYo.com MintState Forums
뒤로    YesYo.com MintState BBS > Tech > Javascript
검색
멤버이름    오토
비밀번호 
 

웹페이지에 사전달기

페이지 정보

작성자 MintState 댓글 0건 조회 8,321회 작성일 08-10-30 17:06

본문

웹페이지에 사전달기

Naver.com 사전을 이용합니다.
<a href="javascript:R=(document.getSelection)?document.getSelection():document.selection.createRange();T=(document.getSelection)?R:R.text;if(T=='')T=prompt('영한/한영 
사전 - 찾고 싶은 단어를 입력하세요.','');if(T&&T!='')window.open('http://dic.naver.com/endic?query='+T,'selectedText');void(0);"><b>영한/한영 
사전</b></a>
|
<a href="javascript:R=(document.getSelection)?document.getSelection():document.selection.createRange();T=(document.getSelection)?R:R.text;if(T=='')T=prompt('국어 
사전 - 찾고 싶은 단어를 입력하세요.','');if(T&&T!='')window.open('http://krdic.naver.com/krdic?query='+T,'selectedText');void(0);"><b>국어 
사전</b></a>
|
<a href="javascript:R=(document.getSelection)?document.getSelection():document.selection.createRange();T=(document.getSelection)?R:R.text;if(T=='')T=prompt('백과 
사전 - 찾고 싶은 단어를 입력하세요.','');if(T&&T!='')window.open('http://100.naver.com/search.naver.com?query='+T,'selectedText');void(0);"><b>백과 
사전</b></a> 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 178건 9 페이지
Javascript 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
18 MintState 8032 10-31
17 MintState 9625 10-31
열람중 MintState 8322 10-30
15 MintState 9731 10-29
14 MintState 9843 10-29
13 MintState 10478 10-29
12 MintState 8803 10-29
11 MintState 8383 10-29
10 MintState 8012 10-29
9 MintState 8833 10-29
8 MintState 9726 10-29
7 MintState 8533 10-29
6 MintState 10259 10-29
5 MintState 10804 10-29
4 MintState 9723 10-29
3 MintState 8641 10-29
2 MintState 8645 10-29
1 MintState 10573 10-29
게시물 검색
모바일 버전으로 보기
CopyRight ©2004 - 2021, YesYo.com MintState. ™