YesYo.com MintState Forums
뒤로    YesYo.com MintState BBS > Tech > Javascript
검색
멤버이름    오토
비밀번호 
 

qna 같은 곳에서 질문 클릭시 대답이 보이는 자바 스크립트

페이지 정보

작성자 MintState 댓글 0건 조회 9,522회 작성일 08-10-31 11:53

본문

qna 같은 곳에서 질문 클릭시 대답이 보이는 자바 스크립트 

<SCRIPT language=JavaScript>
<!--
var old_menu = '';
function menuclick(submenu)
{
  if( old_menu != submenu ) {
    if( old_menu !='' ) {
      old_menu.style.display = 'none';
    }
    submenu.style.display = 'block';
    old_menu = submenu;
  } else {
    submenu.style.display = 'none';
    old_menu = '';
  }
}
-->
</SCRIPT>

<table width="596" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr> 
    <td width="396" bgcolor="#f9f9f9" style="color:#55878A; padding-left:10px"> 
    <A style="CURSOR: hand" onclick=menuclick(submenu1);>질문1</a>
    </td>
  </tr>
  <tr id="submenu1" style="DISPLAY: none"> 
    <td> 내용1</td>
  </tr>
  <tr> 
    <td width="396" bgcolor="#f9f9f9" style="color:#55878A; padding-left:10px"> 
    <A style="CURSOR: hand" onclick=menuclick(submenu2);>질문2</a>
    </td>
  </tr>
  <tr id="submenu2" style="DISPLAY: none"> 
    <td> 내용2</td>
  </tr>
  <tr> 
    <td width="396" bgcolor="#f9f9f9" style="color:#55878A; padding-left:10px"> 
    <A style="CURSOR: hand" onclick=menuclick(submenu3);>질문3</a>
    </td>
  </tr>
  <tr id="submenu3" style="DISPLAY: none"> 
    <td> 내용3</td>
  </tr>
</table>

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 178건 8 페이지
게시물 검색
모바일 버전으로 보기
CopyRight ©2004 - 2023, YesYo.com MintState. ™