YesYo.com MintState Forums
뒤로    YesYo.com MintState BBS > Tech > Javascript
검색
멤버이름    오토
비밀번호 
 

상단으로 이동 버튼

페이지 정보

작성자 MintState 댓글 0건 조회 3,293회 작성일 18-04-19 11:23

본문

상단으로 이동 버튼

홈페이지가 길어지면 상단으로 버튼을 만드는 것이 좋다.
스크롤에 따라 나타났다 사라졌다 하는 버튼을 만들어 본다.

<!--상단올라가기-->
<script type=text/javascript>
$(document).ready(function(){
  $(".return-top").hide(); // 탑 버튼 숨김
  $(function () {
    $(window).scroll(function () {
      if ($(this).scrollTop() > 100) { // 스크롤 내릴 표시
        $('.return-top').fadeIn();
      } else {
        $('.return-top').fadeOut();
      }
    });
    $('.return-top').click(function () {
      $('body,html').animate({
        scrollTop: 0
      }, 800); // 탑 이동 스크롤 속도
      return false;
    });
  });
});
</script>
<a class="return-top" href="#"><img src="./img/topbtn.png"></a>
<style>
.return-top {right:10px; bottom:30px; position:fixed; z-index:9999; padding:5px 10px 10px 10px;}
.return-top img {width:45px;}	
</style>
<!--상단올라가기끝-->중앙 정렬 홈페이지 일경우.
<div class="return-top"><a href="#"><img src="./img/topbtn.png"></a></div>
<style>
.return-top {left:50%;bottom:30px;position:fixed;z-index:9999;margin-left:530px;}
.return-top a {padding:5px 10px 10px 10px;}	
.return-top img {width:45px;}	
</style>
첨부 파일
파일 종류: png topbtn.png (3.4K, 37 views)

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 178건 1 페이지
Javascript 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
178 MintState 2912 03-22
177 MintState 4232 07-24
열람중 MintState 3294 04-19
175 MintState 6114 11-02
174 MintState 5346 10-27
173 MintState 5820 09-26
172 MintState 6075 03-08
171 MintState 7641 11-14
170 MintState 6090 07-01
169 MintState 7401 03-05
168 MintState 8268 11-19
167 MintState 13716 04-11
166 MintState 14584 04-06
165 MintState 12875 07-23
164 MintState 13081 06-09
163 MintState 14309 04-29
162 MintState 16167 04-29
161 MintState 13341 04-16
160 MintState 21445 02-17
159 MintState 19279 01-19
게시물 검색
모바일 버전으로 보기
CopyRight ©2004 - 2022, YesYo.com MintState. ™