YesYo.com MintState Forums
뒤로    YesYo.com MintState BBS > Tech > Javascript
검색
멤버이름    오토
비밀번호 
 

파일업로드 폼 검사, 파일 미리보기시 리사이즈

페이지 정보

작성자 MintState 댓글 0건 조회 13,762회 작성일 08-11-17 12:22

본문

파일업로드 폼 검사, 파일 미리보기시 리사이즈


업로드 이미지를 선택 미리보기를 하면 이미지파일 형식에 맞는지 보여주고 이미지 사이즈에 맞게 Resize하여 보여 줍니다.

첨부파일을 확인 하세요.

function checkAttFile(srcName)
{
	var sendform = document.coverform;

	if(srcName=="")
	{
		alert("선택한 이미지 파일이 없습니다.");
		return false;
	}

	var index = srcName.lastIndexOf("\\");
	var fname = srcName.substring(index+1);

	if(index == -1)
	{
		alert("'"+srcName+"' 이미지 파일을 찾을 수 없습니다.");
		return false;
	}

	index = fname.lastIndexOf(".");
	if(index == -1)
	{
		alert("이미지 파일이 아닙니다.");
		return false;
	}

	var fext = fname.substring(index+1).toLowerCase();
	if((fext != "jpg") && (fext != "jpeg") && (fext != "gif") && (fext != "jpe") && (fext != "bmp"))
	{
		alert("이미지파일이 아니거나, 지원하지 않는 이미지파일입니다.");
		return false;
	}

	if(fname.indexOf("'") != -1)
	{
		alert("이미지파일 이름에 \"'\" 문자를 사용할 수 없습니다.");
		return false;
	}
	if(fname.indexOf("&") != -1)
	{
		alert("이미지파일 이름에 \"&\" 문자를 사용할 수 없습니다.");
		return false;
	}

	return true;
}
첨부 파일
파일 종류: png resize.png (118.3K, 45 views)
파일 종류: rar image.upload.rar (5.2K, 18 views)

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 178건 5 페이지
Javascript 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
98 MintState 10487 11-17
열람중 MintState 13763 11-17
96 MintState 12263 11-17
95 MintState 12113 11-17
94 MintState 13806 11-17
93 MintState 11347 11-17
92 MintState 17750 11-17
91 MintState 9027 11-17
90 MintState 9886 11-17
89 MintState 11124 11-17
88 MintState 11705 11-17
87 MintState 11242 11-17
86 MintState 11870 11-17
85 MintState 12866 11-17
84 MintState 10878 11-17
83 MintState 12070 11-17
82 MintState 11007 11-17
81 MintState 12522 11-17
80 MintState 15810 11-17
79 MintState 11515 11-17
게시물 검색
모바일 버전으로 보기
CopyRight ©2004 - 2023, YesYo.com MintState. ™