YesYo.com MintState Forums
뒤로    YesYo.com MintState BBS > Tech > Linux
검색
멤버이름    오토
비밀번호 
 

하드디스크 속도 높이기

페이지 정보

작성자 MintState 댓글 0건 조회 14,951회 작성일 08-10-30 15:21

본문

하드디스크 속도 높이기

리눅스를 설치하면 기본적인 옵션은
하드디스크의 DMA 기능을 사용하지 않고,
16bit I/O 를 사용한다.

그러나, 요즘의 모든 하드디스크는 32비트 I/O
와 DMA기능을 사용할수 있다.
리눅스에서 이러한 DMA 기능을 사용하여
속도를 증가시킬수 있다.

현재 설정확인
#hdparm -c /dev/hda
/dev/hda:
I/O support = 0 (default 16-bit)

#hdparm -t /dev/hda
Timing buffered disk reads: 64MB in 43.96 seconds = 1.46MB/sec

현재 설정확인
#hdparm -c 1 -d 1 /dev/hda

dev/hda:
setting 32-bit I/O support flag to 1
setting using_dma to 1(on)
I/O support = 1 (32-bit)
using_dma = 1 (on)

설정후 속도확인
#hdparm -c /dev/hda
/dev/hda:
I/O support = 1 (32-bit)

#hdparm -t /dev/hda
Timing buffered disk reads: 64MB in 3.89 seconds = 16.45MB/sec

무려 10배이상의 속도향상을 볼수가 있다는 것을 확인할수 있다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 360건 8 페이지
Linux 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
220 MintState 14577 11-05
219 MintState 14577 11-10
218 MintState 14577 11-20
217 MintState 14579 11-10
216 MintState 14593 11-10
215 MintState 14595 12-04
214 MintState 14648 11-05
213 MintState 14649 11-20
212 MintState 14655 01-05
211 MintState 14704 11-05
210 MintState 14709 01-05
209 MintState 14783 11-10
208 MintState 14819 01-05
207 MintState 14821 11-20
206 MintState 14868 12-04
205 MintState 14947 12-24
열람중 MintState 14952 10-30
203 MintState 14955 11-10
202 MintState 14972 11-05
201 MintState 14983 11-20
게시물 검색
모바일 버전으로 보기
CopyRight ©2004 - 2023, YesYo.com MintState. ™