YesYo.com MintState Forums
뒤로    YesYo.com MintState BBS > Tech > Linux
검색
멤버이름    오토
비밀번호 
 

$LANG 설정

페이지 정보

작성자 MintState 댓글 0건 조회 18,317회 작성일 12-05-29 09:21

본문

$LANG 설정

현재 LANG 확인
$ echo $LANG


$ vi /etc/sysconfig/i18n


$ export LANG="ko_KR.UTF-8"
$ export LC_ALL="ko_KR.UTF-8"

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 360건 1 페이지
Linux 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
공지 MintState 108153 10-30
359 MintState 3036 06-05
358 MintState 4904 07-30
357 MintState 6933 10-16
356 MintState 8916 11-03
355 MintState 12157 08-10
354 MintState 9539 05-21
353 MintState 9927 01-14
352 MintState 10380 09-09
351 MintState 10109 11-28
350 MintState 11932 10-11
349 MintState 10856 09-30
348 MintState 10806 08-23
347 MintState 11476 05-14
열람중 MintState 18318 05-29
345 MintState 19105 08-03
344 MintState 20911 07-27
343 MintState 22855 07-26
342 MintState 18101 03-30
341 MintState 19040 03-07
게시물 검색
모바일 버전으로 보기
CopyRight ©2004 - 2023, YesYo.com MintState. ™