YesYo.com MintState Forums
뒤로    YesYo.com MintState BBS > Tech > Linux
검색
멤버이름    오토
비밀번호 
 

$LANG 설정

페이지 정보

작성자 MintState 댓글 0건 조회 11,161회 작성일 12-05-29 09:21

본문

$LANG 설정

현재 LANG 확인
$ echo $LANG


$ vi /etc/sysconfig/i18n


$ export LANG="ko_KR.UTF-8"
$ export LC_ALL="ko_KR.UTF-8"

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 359건 1 페이지
Linux 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
공지 MintState 93287 10-30
358 MintState 1788 07-30
357 MintState 3225 10-16
356 MintState 5480 11-03
355 MintState 6373 08-10
354 MintState 5837 05-21
353 MintState 6154 01-14
352 MintState 6659 09-09
351 MintState 6555 11-28
350 MintState 7720 10-11
349 MintState 6963 09-30
348 MintState 6999 08-23
347 MintState 7523 05-14
열람중 MintState 11162 05-29
345 MintState 14465 08-03
344 MintState 14169 07-27
343 MintState 16487 07-26
342 MintState 14066 03-30
341 MintState 14152 03-07
340 MintState 14281 02-14
게시물 검색
모바일 버전으로 보기
CopyRight ©2004 - 2020, YesYo.com MintState. ™