YesYo.com MintState Forums
뒤로    YesYo.com MintState BBS > Tech > Linux
검색
멤버이름    오토
비밀번호 
 

Link 설정(ln) 사용법

페이지 정보

작성자 MintState 댓글 0건 조회 30,679회 작성일 08-11-05 13:02

본문

Link 설정(ln) 사용법

사용법 : ln -s 원본화일(디렉토리) 링크화일

파일연결하기
# echo I am origianl > original
# ln -s original linkfile
# ls -l linkfile
lrwxrwxrwx    1  root  root  Apr 113 14:41 linkfile -> original

# cat linkfile
I am original

디렉토리 연결하기
# ln -s /usr/bin bin
# ls -ld bin
lrwxrwxrwx    1  root  root  Apr 113 14:41 bin -> /usr/bin

심볼릭 링크의 응용
: 디렉토리 이동 후 링크
: 파일 시스템의 남은 공간이 적을 때, 디렉토리를 다른 파일 시스템으로 이동
: 디렉토리 이동은 다른 파일시스템에서 옮길 때 mv명령은 실행되지 않는다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 360건 1 페이지
Linux 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
공지 MintState 109919 10-30
359 MintState 151787 11-10
358 MintState 38650 01-05
357 MintState 32484 11-17
열람중 MintState 30680 11-05
355 MintState 26797 01-05
354 MintState 25632 01-05
353 MintState 24354 01-05
352 MintState 24299 12-24
351 MintState 23709 07-26
350 MintState 23700 11-17
349 MintState 22473 01-05
348 MintState 22453 05-08
347 MintState 22400 05-08
346 MintState 22306 01-05
345 MintState 22221 12-04
344 MintState 21833 07-27
343 MintState 21126 01-05
342 MintState 20983 09-04
341 MintState 20692 12-04
게시물 검색
모바일 버전으로 보기
CopyRight ©2004 - 2024, YesYo.com MintState. ™