YesYo.com MintState Forums
뒤로    YesYo.com MintState BBS > Tech > Linux
검색
멤버이름    오토
비밀번호 
 

Link 설정(ln) 사용법

페이지 정보

작성자 MintState 댓글 0건 조회 28,583회 작성일 08-11-05 13:02

본문

Link 설정(ln) 사용법

사용법 : ln -s 원본화일(디렉토리) 링크화일

파일연결하기
# echo I am origianl > original
# ln -s original linkfile
# ls -l linkfile
lrwxrwxrwx    1  root  root  Apr 113 14:41 linkfile -> original

# cat linkfile
I am original

디렉토리 연결하기
# ln -s /usr/bin bin
# ls -ld bin
lrwxrwxrwx    1  root  root  Apr 113 14:41 bin -> /usr/bin

심볼릭 링크의 응용
: 디렉토리 이동 후 링크
: 파일 시스템의 남은 공간이 적을 때, 디렉토리를 다른 파일 시스템으로 이동
: 디렉토리 이동은 다른 파일시스템에서 옮길 때 mv명령은 실행되지 않는다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 360건 1 페이지
Linux 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
공지 MintState 104439 10-30
359 MintState 150265 11-10
358 MintState 36426 01-05
357 MintState 31046 11-17
열람중 MintState 28584 11-05
355 MintState 25374 01-05
354 MintState 24039 01-05
353 MintState 22513 01-05
352 MintState 22010 12-24
351 MintState 21192 07-26
350 MintState 21118 11-17
349 MintState 21043 05-08
348 MintState 20779 05-08
347 MintState 20631 01-05
346 MintState 19939 01-05
345 MintState 19674 12-04
344 MintState 19410 09-04
343 MintState 19157 07-27
342 MintState 19070 11-20
341 MintState 19002 01-05
게시물 검색
모바일 버전으로 보기
CopyRight ©2004 - 2022, YesYo.com MintState. ™