YesYo.com MintState Forums
뒤로    YesYo.com MintState BBS > Tech > PHP
검색
멤버이름    오토
비밀번호 
 

개행문자 CRLF( \n\r 엔터) 제거

페이지 정보

작성자 MintState 댓글 0건 조회 5,156회 작성일 18-01-18 18:24

본문

개행문자 CRLF( \n\r 엔터) 제거

정규식을 이용한 CRLF 제거
$text = preg_replace('/\r\n|\r|\n/','',$text);


문자열 처리 함수를 이용한 CRLF 제거
$text = str_replace(array("\r\n","\r","\n"),'',$text);

또는
$text = strtr($text,array("\r\n"=>'',"\r"=>'',"\n"=>'')); 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 165건 1 페이지
PHP 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
165 MintState 3247 05-17
164 MintState 3160 05-11
163 MintState 4202 04-05
162 MintState 4415 04-03
열람중 MintState 5157 01-18
160 MintState 4945 08-08
159 MintState 8118 07-31
158 MintState 5659 05-29
157 MintState 5094 02-22
156 MintState 5903 02-21
155 MintState 9303 11-12
154 MintState 7081 12-08
153 MintState 10568 02-26
152 MintState 14650 01-22
151 MintState 9644 07-27
150 MintState 11044 02-10
149 MintState 10999 10-21
148 MintState 14416 05-02
147 MintState 16230 04-18
146 MintState 12614 04-17
145 MintState 13050 04-17
144 MintState 12463 03-14
143 MintState 12954 03-04
142 MintState 14358 01-18
141 MintState 17842 07-02
게시물 검색
모바일 버전으로 보기
CopyRight ©2004 - 2022, YesYo.com MintState. ™