YesYo.com MintState Forums
뒤로    YesYo.com MintState BBS > Tech > PHP
검색
멤버이름    오토
비밀번호 
 

개행문자 CRLF( \n\r 엔터) 제거

페이지 정보

작성자 MintState 댓글 0건 조회 2,315회 작성일 18-01-18 18:24

본문

개행문자 CRLF( \n\r 엔터) 제거

정규식을 이용한 CRLF 제거
$text = preg_replace('/\r\n|\r|\n/','',$text);


문자열 처리 함수를 이용한 CRLF 제거
$text = str_replace(array("\r\n","\r","\n"),'',$text);

또는
$text = strtr($text,array("\r\n"=>'',"\r"=>'',"\n"=>'')); 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 165건 1 페이지
PHP 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
165 MintState 1242 05-17
164 MintState 1224 05-11
163 MintState 2013 04-05
162 MintState 2006 04-03
열람중 MintState 2316 01-18
160 MintState 2665 08-08
159 MintState 5997 07-31
158 MintState 2957 05-29
157 MintState 2999 02-22
156 MintState 3311 02-21
155 MintState 6002 11-12
154 MintState 4753 12-08
153 MintState 7968 02-26
152 MintState 11169 01-22
151 MintState 7266 07-27
150 MintState 8146 02-10
149 MintState 8374 10-21
148 MintState 11295 05-02
147 MintState 10411 04-18
146 MintState 9940 04-17
145 MintState 10291 04-17
144 MintState 10091 03-14
143 MintState 10098 03-04
142 MintState 11754 01-18
141 MintState 15164 07-02
게시물 검색
모바일 버전으로 보기
CopyRight ©2004 - 2019, YesYo.com MintState. ™