YesYo.com MintState Forums
뒤로    YesYo.com MintState BBS > Tech > PHP
검색
멤버이름    오토
비밀번호 
 

개행문자 CRLF( \n\r 엔터) 제거

페이지 정보

작성자 MintState 댓글 0건 조회 3,288회 작성일 18-01-18 18:24

본문

개행문자 CRLF( \n\r 엔터) 제거

정규식을 이용한 CRLF 제거
$text = preg_replace('/\r\n|\r|\n/','',$text);


문자열 처리 함수를 이용한 CRLF 제거
$text = str_replace(array("\r\n","\r","\n"),'',$text);

또는
$text = strtr($text,array("\r\n"=>'',"\r"=>'',"\n"=>'')); 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 165건 1 페이지
PHP 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
165 MintState 1926 05-17
164 MintState 1823 05-11
163 MintState 2894 04-05
162 MintState 2880 04-03
열람중 MintState 3289 01-18
160 MintState 3492 08-08
159 MintState 6823 07-31
158 MintState 3880 05-29
157 MintState 3824 02-22
156 MintState 4258 02-21
155 MintState 7142 11-12
154 MintState 5619 12-08
153 MintState 8907 02-26
152 MintState 12664 01-22
151 MintState 8174 07-27
150 MintState 9162 02-10
149 MintState 9355 10-21
148 MintState 12386 05-02
147 MintState 11618 04-18
146 MintState 10941 04-17
145 MintState 11357 04-17
144 MintState 11039 03-14
143 MintState 11116 03-04
142 MintState 12639 01-18
141 MintState 16214 07-02
게시물 검색
모바일 버전으로 보기
CopyRight ©2004 - 2020, YesYo.com MintState. ™