YesYo.com MintState Forums
뒤로    YesYo.com MintState BBS > Tech > PHP
검색
멤버이름    오토
비밀번호 
 

중복값을 제거해서 뽑아오기

페이지 정보

작성자 MintState 댓글 0건 조회 16,337회 작성일 08-11-03 11:12

본문

중복값을 제거해서 뽑아오기

중복된 값을 뽑아 오는 sql

$dd = "select distinct 아이템 from 테이블 order by 아이템";
$query = mysql_query($dd);
$j=0;
while ($row = mysql_fetch_array($query)) {
echo $row['goo']."<br />";

$j++;
}


중복된 데이터의 첫번째 배열을 뽑기 위해 다음과 같이 group을 쓴다.
select * from 테이블 group by 아이템

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 165건 4 페이지
PHP 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
90 MintState 13041 11-03
89 MintState 12758 11-03
88 MintState 12972 11-03
87 MintState 11857 11-03
86 MintState 22630 11-03
85 MintState 17933 11-03
84 MintState 21397 11-03
83 MintState 14037 11-03
열람중 MintState 16338 11-03
81 MintState 17596 11-03
80 MintState 11021 11-03
79 MintState 11857 11-03
78 MintState 12974 11-03
77 MintState 11989 11-03
76 MintState 9102 11-03
75 MintState 13455 11-03
74 MintState 11745 11-03
73 MintState 11356 11-03
72 MintState 12369 11-03
71 MintState 8922 11-03
70 MintState 9721 11-03
69 MintState 12746 11-03
68 MintState 12660 11-03
67 MintState 11042 11-03
66 MintState 10710 11-03
게시물 검색
모바일 버전으로 보기
CopyRight ©2004 - 2022, YesYo.com MintState. ™